Cuộc thi tranh biện với chủ đề: HƯỚNG VỀ BIỂN - Khép cửa sổ, mở cửa chính